Умови купівлі/оренди нерухомості з АН «Інвестор» | Агенство нерухомості "Інвестор"

КУПІВЛЯ

Договір про надання послуг   № _______

м. Дніпро                                                                                                                          «___» ________  20___ р.

Агенція нерухомості «Інвестор» у особі директора Маласай Сергія Володимировича, діючого на підставі Статуту, іменований надалі «ВИКОНАВЕЦЬ», з одного боку, та ____________________________ __________________________________________________________паспорт _________________________, виданий ____________________________________________, ідентифікаційний номер _________________, який діє на підставі цивільної дієздатності, іменований надалі «ЗАМОВНИК», з іншого боку, уклали цей договір про надання послуг (далі - «ДОГОВІР»), про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає ВИКОНАВЦЮ бути представником, що діє у його інтересах з метою придбання об’єкта нерухомості.

1.2. ВИКОНАВЕЦЬ за дорученням ЗАМОВНИКА зобов’язується робити юридичні та інші дії від імені ЗАМОВНИКА та в його інтересах, у тому числі послуги по підготовці між ЗАМОВНИКОМ і ПРОДАВЦЕМ угоди про перехід права власності;

1.3. ОБ’ЄКТОМ нерухомості є: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Інформувати ЗАМОВНИКА про хід цієї роботи протягом терміну дії Договору;

2.2. Консультувати ЗАМОВНИКА з усіх питань, що мають відношення до цього Договору.

2.3. Здійснити координацію грошових розрахунків між ЗАМОВНИКОМ та ПРОДАВЦЕМ.

2.4. Залучити в необхідних випадках за узгодженням із ЗАМОВНИКОМ фахівців інших профілів.

2.5. Не розголошувати без прямої вказівки ЗАМОВНИКА конфіденційну інформацію, отриману в зв’язку з виконанням цього Договору.

3. ОБОВ’ЯЗКИ  ЗАМОВНИКА

3.1. ЗАМОВНИК зобов’язаний робити в обсягах і термінах, зазначених ВИКОНАВЦЕМ, дії, необхідні для виконання цього Договору, а саме:

3.2. Виплатити ВИКОНАВЦЮ винагороду у розмірі  5 % від суми продажу після повного виконання цього Договору.

3.3. В день підписання договору про перехід права власності підписати з ВИКОНАВЦЕМ акт виконаних робіт.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1.  Цей Договір набуває законної сили з моменту підписання його Сторонами;

4.2. Цей Договір припиняється свою дію після повного і належного виконання сторонами усіх своїх зобов’язань за Договором;

4.3. Виплата ЗАМОВНИКОМ винагороди повинна бути проведена в день підписання договору про передачу права власності та нотаріального посвідчення.

4.4. Вартість ОБ’ЄКТА, заявлена для купівлі ЗАМОВНИКОМ, повинна в повному обсязі бути сплачена ПРОДАВЦЮ, що складає суму _______________________________________________, може бути змінена за додатковою письмовою угодою Сторін;

4.5. Даний Договір дійсний до «_____» _____________________ 20____року.

 

 

 

5. РЕКВІЗИТИ  СТОРІН

                                                                                                       

 

 

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:                                                                  ЗАМОВНИК:

ТОВ РФП «ІНВЕСТОР»                                                      ___________________________

м. Дніпро, вул. Короленко, 37/10                                       __________________________

р/р 26008143080001 КБ «ПриватБанк»                             ___________________________

ОКПО 25003956                                                                  ___________________________

Директор __________ С.В.Маласай                                               Замовник __________________


 

ОРЕНДА

Договір про надання послуг № _______

м. Дніпро «___» ________ 20___ р.

Агенція нерухомості «Інвестор» у особі директора Маласай Сергія Володимировича, діючого на підставі Статуту, іменований надалі «ВИКОНАВЕЦЬ», з одного боку, та ____________________________ __________________________________________________________паспорт _________________________, виданий ____________________________________________, ідентифікаційний номер _________________, який діє на підставі цивільної дієздатності, іменований надалі «ЗАМОВНИК», з іншого боку, уклали цей договір про надання послуг (далі - «ДОГОВІР»), про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає ВИКОНАВЦЮ бути представником, що діє у його інтересах з метою оренди об’єкта нерухомості.

1.2. ВИКОНАВЕЦЬ за дорученням ЗАМОВНИКА зобов’язується робити юридичні та інші дії від імені ЗАМОВНИКА та в його інтересах, у тому числі послуги по підготовці між ЗАМОВНИКОМ і ОРЕНДОДАВЦЕМ угоди про оренду;

1.3. ОБ’ЄКТОМ нерухомості є: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Інформувати ЗАМОВНИКА про хід цієї роботи протягом терміну дії Договору;

2.2. Консультувати ЗАМОВНИКА з усіх питань, що мають відношення до цього Договору.

2.3. Здійснити координацію грошових розрахунків між ЗАМОВНИКОМ та ОРЕНДОДАВЦЕМ.

2.4. Залучити в необхідних випадках за узгодженням із ЗАМОВНИКОМ фахівців інших профілів.

2.5. Не розголошувати без прямої вказівки ЗАМОВНИКА конфіденційну інформацію, отриману в зв’язку з виконанням цього Договору.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. ЗАМОВНИК зобов’язаний робити в обсягах і термінах, зазначених ВИКОНАВЦЕМ, дії, необхідні для виконання цього Договору, а саме:

3.2. Виплатити ВИКОНАВЦЮ винагороду (одноразово ) у розмірі - 50 % оплати за один місяць ОРЕНДИ після підписання Договору з ОРЕНДОДАВЦЕМ.

3.3. В день підписання договору ОРЕНДИ підписати з ВИКОНАВЦЕМ акт виконаних робіт.

 

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Цей Договір набуває законної сили з моменту підписання його Сторонами;

4.2. Цей Договір припиняється свою дію після повного і належного виконання сторонами усіх своїх зобов’язань за Договором;

4.3. Даний Договір дійсний з «___» ______________ 20__ року до моменту виконання.

 

 

 

5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ: ЗАМОВНИК:

ТОВ РФП «ІНВЕСТОР» ___________________________

м. Дніпро, вул. Короленко, 37/10 __________________________

р/р 26008143080001 КБ «ПриватБанк» ___________________________

ОКПО 25003956 ___________________________

Директор __________ С.В.Маласай Замовник __________________


 

Заказать звонок
+
Жду звонка!